Zerrin Zindancıoğlu; danışanlarının ve ilişki içerisinde bulunduğu diğer üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunması ile veri gizliliği ve güvenliğinin sağlanması bakımından veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerin korunmasına ilişkin işbu aydınlatma metnini (“Aydınlatma Metni”) sizleri bilgilendirmek amacıyla dikkatinize sunmaktadır.

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 10. maddesi çerçevesinde astrolojik danışmanlık hizmeti verilmesi, doğum haritası çıkarılması, astrolojik rapor hazırlanması süreçlerinin yürütülmesi ve sair astrolojik hizmetler sunulması kapsamında paylaşılmış ve/veya sunulmuş olan kişisel verilerinizin (ad soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi, doğum tarihi ve yeri, cinsiyet gibi kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi) (“Kişisel Veri(ler)”) işlenmesi ve bunlara ilişkin haklarınıza dair Zerrin Zindancıoğlu’nun “Veri Sorumlusu” olarak;  aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır. Kişisel Veriler, Zerrin Zindancıoğlu tarafından kullanım amaçlarıyla bağlı olarak, KVKK ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata uygun olarak kullanılabilmektedir. Bu kapsamda, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen mevzuat gereğince Zerrin Zindancıoğlu, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla tüm tedbirleri almaktadır.

Kişisel verileriniz; (i) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak (ii) Doğru ve gerektiğinde güncel olarak (iii) Belirli, açık ve meşru amaçlar ile (iv) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak (v) İlgili mevzuatta öngörülenveya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek üzere işlenebilecektir.

Kişisel Veriler’in İşlenme Amaçları

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz, veri sorumlusu tarafından; 

(i) Astrolojik danışmanlık talebinizin bulunması halinde bu taleplerinizin karşılanması (ii) İhtiyaçlarınız doğrultusunda talep ettiğiniz astrolojik danışmanlık hizmetinin sunulması (iii) Doğum haritası çıkarılması çalışmasının yapılması (iv)Astrolojik rapor hazırlanması süreçlerinin yürütülmesi (v) Astrolojik danışmanlık kapsamında stratejilerin planlanması amaçlarıyla sınırlı kalmak kaydıyla kullanılabilir. 

Kişisel Veriler’in Toplanma Yöntemleri

Kişisel Veriler, veri sorumlusu tarafından bilumum araç ve kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda ve yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda toplanabilir. 

Kişisel Verilerin İşlenmesi 

Kişisel Verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak kullanılacak ve kullanım amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacaktır. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kural olarak kimse ile paylaşılmamaktadır. Veri sorumlusu, kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere aktarmaz. Veri sorumlusu gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Veri Sahibinin Hakları 

Kişisel Veri sahipleri KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan haklara sahiptir:

(i) Kişisel Veriler’inin işlenip işlenmediğini öğrenme (ii) Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme (iii) Kişisel Veriler’inin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme (iv) Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’inin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (v) Kişisel Veriler’inin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzetilmesini isteme (vi) KVKK’nin 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’inin silinmesini/yok edilmesini ve bu kapsamda Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (vii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhlerine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme (viii) Kişisel Veriler’inin KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde giderilmesini talep etme.

Veri Sahibinin Başvurusu 

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi zzindancioglu@gmail.com adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Aydınlatma Metni’ni okudum. 

Kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlarla kullanılmasını kabul ediyorum. 

Your Shopping cart

Close